skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Tác giả/ người sáng tác: Jiang, XL xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Chủ đề: Up-Regulation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mechanism of retinoid potentiation of murine T-cell responses: early upregulation of interleukin-2 receptors

Jiang, X L ; Everson, M P ; Lamon, E W

International journal of immunopharmacology, April 1993, Vol.15(3), pp.309-17

ISSN: 0192-0561 ; PMID: 8505143 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  2. ScienceDirect (Elsevier B.V.)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Everson, MP
  2. Everson, M.P.
  3. Everson, Michael P
  4. Lamon, Ew
  5. Lamon, E.W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...