skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Nhan đề tạp chí: Image Processing and Interchange: Implementation and Systems xóa Chủ đề: Unix (Betriebssystem) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIEW-Station software and its graphical user interface

Kawai, Tomoaki ; Okazaki, Hiroshi ; Tanaka, Koichiro ; Tamura, Hideyuki

Proceedings of SPIE, 30 April 1992, Vol.1659(1), pp.311-322

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.58416

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pratt, William K.
  2. Okazaki, H.
  3. Kawai, Tomoaki
  4. Tamura, Hideyuki
  5. Tanaka, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...