skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Redmond, Cleve xóa Chủ đề: Universities xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventing Substance Misuse Through Community-University Partnerships.(Report)

Spoth, Richard ; Redmond, Cleve ; Clair, Scott ; Shin, Chungyeol ; Greenberg, Mark ; Feinberg, Mark

American Journal of Preventive Medicine, April, 2011, Vol.40(4), p.440(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-3797

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Six‐Year Sustainability of Evidence‐Based Intervention Implementation Quality by Community‐University Partnerships: The PROSPER Study

Spoth, Richard ; Guyll, Max ; Redmond, Cleve ; Greenberg, Mark ; Feinberg, Mark

American Journal of Community Psychology, December 2011, Vol.48(3-4), pp.412-425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0562 ; E-ISSN: 1573-2770 ; DOI: 10.1007/s10464-011-9430-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Dissemination of Evidence-Based Family Interventions: Maintenance of Community-Based Partnership Recruitment Results and Associated Factors

Spoth, Richard ; Clair, Scott ; Greenberg, Mark ; Redmond, Cleve ; Shin, Chungyeol

Journal of Family Psychology, 2007, Vol.21(2), pp.137-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-3200 ; E-ISSN: 1939-1293 ; DOI: 10.1037/0893-3200.21.2.137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prosper Study of Evidence-Based Intervention Implementation Quality by Community-University Partnerships

Spoth, Richard ; Guyll, Max ; Lillehoj, Catherine J ; Redmond, Cleve ; Greenberg, Mark

Journal of Community Psychology, November 2007, Vol.35(8), p.981 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4392 ; E-ISSN: 1520-6629 ; DOI: 10.1002/jcop.20207

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROSPER community-university partnership model for public education systems: capacity-building for evidence-based, competence-building prevention.(PROmoting School-community-university Partnerships to Enhance Resilience)

Spoth, Richard ; Greenberg, Mark ; Bierman, Karen ; Redmond, Cleve

Prevention Science, March, 2004, Vol.5(1), p.31(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-4986

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-Term Protective Factor Outcomes of Evidence-Based Interventions Implemented by Community Teams through a Community-University Partnership

Redmond, Cleve ; Spoth, Richard L ; Shin, Chungyeol ; Schainker, Lisa M ; Greenberg, Mark T ; Feinberg, Mark

Journal of Primary Prevention, September 2009, Vol.30(5), p.513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-095X ; E-ISSN: 1573-6547 ; DOI: 10.1007/s10935-009-0189-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Greenberg, Mark
  2. Redmond, Cleve
  3. Redmond, C
  4. Spoth, Richard
  5. Greenberg, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...