skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's proposing behavior in Global Governance: the cases of the WTO Doha Round negotiation and G-20 process

Liu, Hongsong

Revista Brasileira de Política Internacional, January 2014, Vol.57(spe), pp.121-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/0034-7329201400208

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rendering peacekeeping instrumental? The Brazilian approach to United Nations peacekeeping during the Lula da Silva years (2003-2010)

Cavalcante, Fernando

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2010, Vol.53(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292010000200008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Brazilian Engagement with Peace Operations: a Critical Analysis

Blanco, Ramon

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2017, Vol.60(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; DOI: 10.1590/0034-7329201700206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The UN peacebuilding process: an analysis of its shortcomings in Timor-Leste/O processo de construcao da paz da ONU: uma analise de suas falhas no Timor Leste

Blanco, Ramon

Revista Brasileira de Politica, 2015, Vol.58(1), p.42(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7329 ; DOI: 10.1590/0034-7329201500103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five generations of peace operations: from the "thin blue line" to "painting a country blue"

Kenkel, Kai

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2013, Vol.56(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292013000100007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazil and the UN: struggle for a Role in the Security Council (From the Nineties to the Present Day)

Arraes, Virgílio

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2005, Vol.48(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292005000200008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ramon Blanco
  2. Blanco, R
  3. Blanco, Ramon
  4. Cavalcante, Fernando
  5. Kai Michael Kenkel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...