skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Politics xóa Tác giả/ người sáng tác: Hearn, Jonathan xóa Chủ đề: United Kingdom xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and normality: a comment on the Scottish independence referendum

Hearn, Jonathan

Dialectical Anthropology, 1 December 2014, Vol.38(4), pp.505-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03044092 ; E-ISSN: 15730786

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National identity: banal, personal and embedded

Hearn, Jonathan

Nations and Nationalism, October 2007, Vol.13(4), pp.657-674 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2007.00303.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hearn, J.
  2. Hearn, Jonathan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...