skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reference Services Review xóa Chủ đề: Undergraduates xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What net generation students really want

Ismail, Lizah

Reference Services Review, 16 February 2010, Vol.38(1), pp.10-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907321011020699

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2011 Awards for Excellence

Reference Services Review, 10 February 2012, Vol.40(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/rsr.2012.24040aaa.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the transfer student experience using design thinking

Whang, Linda ; Tawatao, Christine ; Danneker, John ; Belanger, Jackie ; Edward Weber, Stephen ; Garcia, Linda ; Klaus, Amelia

Reference Services Review, 12 June 2017, Vol.45(2), pp.298-313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/RSR-10-2016-0073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Librarians don't bite: assessing library orientation for freshmen

Ann Goebel Brown ; Sandra Weingart ; Judith R.J. Johnson ; Betty Dance

Reference Services Review, 2004, Vol.32(4), p.394-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907320410569752

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Librarians don't bite: assessing library orientation for freshmen

Goebel Brown, Ann ; Weingart, Sandra ; Johnson, Judith R.J ; Dance, Betty

Reference Services Review, 01 December 2004, Vol.32(4), pp.394-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320410569752

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student perceptions of federated searching vs single database searching

Armstrong, Annie R

Reference Services Review, 14 August 2009, Vol.37(3), pp.291-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320910982785

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dance, Betty
  2. Weingart, Sandra
  3. Johnson, Judith
  4. Brown, Ann Goebel
  5. Whang, Linda

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...