skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Chủ đề: Uncategorised xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIMS modules and user interfaces

B Jayashree ; Praveen T Reddy ; Y Leeladevi ; Jonathan H Crouch ; V Mahalakshmi ; Hutokshi K Buhariwalla ; KE Eshwar ; Emma Mace ; Rolf Folksterma ; S Senthilvel ; Rajeev K Varshney ; K Seetha ; R Rajalakshmi ; VP Prasanth ; Subhash Chandra ; L Swarupa ; P SriKalyani ; David A Hoisington

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.10215.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.10215

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient Entry of Information: Evaluation of User Interfaces-6

Matthew I Kim ; Kevin B Johnson

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.9947.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.9947

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient Entry of Information: Evaluation of User Interfaces-0

Matthew I Kim ; Kevin B Johnson

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.9941.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.9941

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient Entry of Information: Evaluation of User Interfaces-2

Matthew I Kim ; Kevin B Johnson

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.9943.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.9943

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient Entry of Information: Evaluation of User Interfaces-1

Matthew I Kim ; Kevin B Johnson

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.9942.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.9942

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient Entry of Information: Evaluation of User Interfaces-3

Matthew I Kim ; Kevin B Johnson

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.9944.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.9944

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient Entry of Information: Evaluation of User Interfaces-4

Matthew I Kim ; Kevin B Johnson

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.9945.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.9945

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient Entry of Information: Evaluation of User Interfaces-5

Matthew I Kim ; Kevin B Johnson

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.9946.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.9946

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient Entry of Information: Evaluation of User Interfaces-4

Matthew I Kim ; Kevin B Johnson

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.9945

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface

Riadh Hammami ; Abdelmajid Zouhir ; Karim Naghmouchi ; Jeannette Ben Hamida ; Ismaïl Fliss

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.23626.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.23626

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The PatchDock user interface

Dina Schneidman-Duhovny ; Yuval Inbar ; Ruth Nussinov ; Haim J. Wolfson

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5079.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5079

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

P-Match user interface

D. S. Chekmenev ; C. Haid ; A. E. Kel

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5029.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5029

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Example of user interface

Peter Wanger ; Lene Martin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.2329.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.2329

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clickable plant user interface

Michael D. Gonzales ; Eric Archuleta ; Andrew Farmer ; Kamal Gajendran ; David Grant ; Randy Shoemaker ; William D. Beavis ; Mark E. Waugh

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3049.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3049

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigrass graphical user interface

Flávio C Coelho ; Oswaldo G Cruz ; Cláudia T Codeço

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.23882.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.23882

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface of GoPubMed

Andreas Doms ; Michael Schroeder

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5069.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5069

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview of the user interface

Wilfred W Li ; Greg B Quinn ; Nickolai N Alexandrov ; Philip E Bourne ; Ilya N Shindyalov

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1349.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.1349

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screen shots of the CSHLmpd user interface

Zhenyu Xuan ; Fang Zhao ; Jinhua Wang ; Gengxin Chen ; Michael Q Zhang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5938.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5938

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Example of user interface, one drug class

Peter Wanger ; Lene Martin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.2328.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.2328

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screenshot of the ProMEX user interface

Jan Hummel ; Michaela Niemann ; Stefanie Wienkoop ; Waltraud Schulze ; Dirk Steinhauser ; Joachim Selbig ; Dirk Walther ; Wolfram Weckwerth

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.17783.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.17783

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Matthew I Kim
  2. Kevin B Johnson
  3. Daniel J Lockhart
  4. Daniel G Pankratz
  5. Carrolee Barlow

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...