skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Umber xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare earth resource potential of the Aki strata-bound Fe-Mn deposit in the Northern Shimanto Belt, central Shikoku, Japan
高知県安芸地域に分布する層準規制型Fe-Mn鉱床のレアアース資源ポテンシャル

藤永, 公一郎 ; 野崎, 達生 ; 中山, 健 ; 加藤, 泰浩 ; Fujinaga, Koichiro ; Nozaki, Tatsuo ; Nakayama, Ken ; Kato, Yasuhiro

資源地質, 2011, Vol.61(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0918-2454 ; DOI: 10.11456/shigenchishitsu.61.1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fujinaga, Koichiro
  2. 中山, 健
  3. Nozaki, Tatsuo
  4. 野崎, 達生
  5. Nakayama, Ken

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...