skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: Ultrafine Grains xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twenty-five years of ultrafine-grained materials: Achieving exceptional properties through grain refinement

Langdon, Terence G.

Acta Materialia, November 2013, Vol.61(19), pp.7035-7059 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2013.08.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution in an aluminum solid solution alloy processed by ECAP

Xu, Cheng ; Horita, Zenji ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 2011, Vol.528(18), pp.6059-6065 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.04.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing superplasticity and a deformation mechanism map for the Zn-Al eutectoid alloy processed by high-pressure torsion.(Report)

Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, July 25, 2011, Vol.528(19-20), p.6140(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of strain rate on the characteristics of a magnesium alloy processed by high-pressure torsion

Serre, Pauline ; Figueiredo, Roberto B. ; Gao, Nong ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 2011, Vol.528(10), pp.3601-3608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.01.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardness homogeneity on longitudinal and transverse sections of an aluminum alloy processed by ECAP

Alhajeri, Saleh N. ; Gao, Nong ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 2011, Vol.528(10), pp.3833-3840 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.01.074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution and mechanical properties of a Cu–Zr alloy processed by high-pressure torsion

Wongsa-Ngam, Jittraporn ; Kawasaki, Megumi ; Zhao, Yonghao ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 25 September 2011, Vol.528(25-26), pp.7715-7722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.06.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical evaluation of the processing of an aluminum 7075 alloy using a combination of ECAP and HPT

Sabbaghianrad, Shima ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 24 February 2014, Vol.596, pp.52-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2013.12.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing superplasticity and a deformation mechanism map for the Zn–Al eutectoid alloy processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 2011, Vol.528(19), pp.6140-6145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.04.053

Toàn văn sẵn có

9
Development of hardness homogeneity and superplastic behavior in an aluminum–copper eutectic alloy processed by high-pressure torsion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of hardness homogeneity and superplastic behavior in an aluminum–copper eutectic alloy processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Foissey, Julien ; Langdon, Terence G.

Materials Science and Engineering: A, 1/2013, Vol.561, C, pp.118-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09215093 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2012.10.096

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural impact on the Hall–Petch relationship in an Al–5Mg alloy processed by high-pressure torsion

Bazarnik, Piotr ; Huang, Yi ; Lewandowska, Malgorzata ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 25 February 2015, Vol.626, pp.9-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2014.12.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of hardness homogeneity and superplastic behavior in an aluminum–copper eutectic alloy processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Foissey, Julien ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 20 January 2013, Vol.561, pp.118-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2012.10.096

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution in a Cu–Zr alloy processed by a combination of ECAP and HPT

Wongsa-Ngam, Jittraporn ; Wen, Haiming ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 1 September 2013, Vol.579, pp.126-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2013.05.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The processing of pure titanium through multiple passes of ECAP at room temperature

Zhao, Xicheng ; Yang, Xirong ; Liu, Xiaoyan ; Wang, Xingyun ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 2010, Vol.527(23), pp.6335-6339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2010.06.049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution in an Al-6061 alloy processed by high-pressure torsion

Loucif, Aïcha ; Figueiredo, Roberto B. ; Baudin, Thierry ; Brisset, François ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 15 July 2010, Vol.527(18-19), pp.4864-4869 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2010.04.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The characteristics of aluminum–scandium alloys processed by ECAP

Venkateswarlu, K. ; Rajinikanth, V. ; Ray, Ajoy Kumar ; Xu, Cheng ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 2010, Vol.527(6), pp.1448-1452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2009.10.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of grain size and specimen dimensions on micro-forming of high purity aluminum

Xu, Jie ; Zhu, Xiaocheng ; Shan, Debin ; Guo, Bin ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 14 October 2015, Vol.646, pp.207-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.08.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical examination of pure tantalum processed by high-pressure torsion

Maury, Nicolas ; Zhang, Nian Xian ; Huang, Yi ; Zhilyaev, Alexander P. ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 25 June 2015, Vol.638, pp.174-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.04.053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using an Al–Cu binary alloy to compare processing by multi-axial compression and high-pressure torsion

Xu, Xiaochang ; Zhang, Qi ; Hu, Nan ; Huang, Yi ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 20 December 2013, Vol.588, pp.280-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2013.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving superplasticity in ultrafine-grained metals

Langdon, Terence G.

Mechanics of Materials, December 2013, Vol.67, pp.2-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6636 ; DOI: 10.1016/j.mechmat.2013.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultrafine grains and the Hall–Petch relationship in an Al–Mg–Si alloy processed by high-pressure torsion

Loucif, Aicha ; Figueiredo, Roberto B. ; Baudin, Thierry ; Brisset, François ; Chemam, Rafik ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.10.074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (12)
 2. 2006đến2008  (8)
 3. 2009đến2012  (16)
 4. 2013đến2016  (18)
 5. Sau 2016  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (59)
 2. Japanese  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...