skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa Chủ đề: Foreign Policy xóa Chủ đề: USA xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In defence of the Indo-Pacific: Australia's new strategic map

Medcalf, Rory

Australian Journal of International Affairs, 06 May 2014, p.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2014.911814

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The misleading mystique of America's material power 1

Reus-Smit, Christian

Australian Journal of International Affairs, 01 November 2003, Vol.57(3), p.423-430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/1035771032000142563

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The perils of a trade-first US foreign policy

Sanchez, Omar

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2002, Vol.56(1), p.143-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710220120883

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drawing a line in the Taiwan Strait: 'Strategic ambiguity' and its discontents

Pinsker, Roy

Australian Journal of International Affairs, 01 July 2003, Vol.57(2), p.353-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710301742

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A leap into the past—in the name of the ‘national interest’

Camilleri, Joseph A.

Australian Journal of International Affairs, 01 November 2003, Vol.57(3), p.431-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/1035771032000142572

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Choosing partners in Asia

Ikenberry, G. John

Australian Journal of International Affairs, 01 November 1998, Vol.52(3), p.229-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719808445253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and the European Union: Potential beneficiaries of Bush's global coalition

Dellios, Rosita ; Field, Heather

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2002, Vol.56(1), p.83-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710220120856

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Timor, Canberra and Washington: A Case Study in Crisis Management

Bell, Coral

Australian Journal of International Affairs, 01 July 2000, Vol.54(2), p.171-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/713613507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The disarmament of Iraq: WMD nonproliferation template?

Newman, Andrew

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2004, Vol.58(2), p.221-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/1035771042000220097

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling the Nuclear Ladder: Deterrence from Truman to Clinton

Siracusa, Joseph M. ; Coleman, David G.

Australian Journal of International Affairs, 01 November 2000, Vol.54(3), p.277-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/00049910020012561

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friends, allies or collaborators: Environmental policy in the US—Australian relationship

Elliott, Lorraine

Australian Journal of International Affairs, 01 July 2001, Vol.55(2), p.261-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710120066948

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US grand strategy and national security: the dilemmas of primacy, decline and denial

Clarke, Michael ; Ricketts, Anthony

Australian Journal of International Affairs, 03 September 2017, Vol.71(5), p.479-498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2017.1342760

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia’s China policy of strategic ambiguity: navigating between big fish

Woodard, Garry

Australian Journal of International Affairs, 04 March 2018, Vol.72(2), p.163-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2017.1399338

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The second North Korean nuclear crisis

Cotton, James

Australian Journal of International Affairs, 01 July 2003, Vol.57(2), p.261-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710301753

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hegemonic constraints: The implications of 11 September for American power

Goh, Evelyn

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2003, Vol.57(1), p.77-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/1035771032000073650

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thirty years of Australia-China relations: An American perspective

Sutter, Robert

Australian Journal of International Affairs, 01 November 2002, Vol.56(3), p.347-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/1035771022000019688

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whither the San Francisco alliance system?

Beazley, Kim

Australian Journal of International Affairs, 01 July 2003, Vol.57(2), p.325-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710301741

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Extraterritorial Dimension of US and EU Competition Law: A Threat to the Multilateral System?

Akbar, Yusuf

Australian Journal of International Affairs, 01 April 1999, Vol.53(1), p.113-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/00049919994079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (2)
 2. 2000đến2001  (3)
 3. 2002đến2003  (9)
 4. 2004đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bell, Coral
 2. Clarke, Michael
 3. Coleman, David
 4. Dellios, Rosita
 5. Cotton, James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...