skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 78  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa Chủ đề: Computer Science xóa Chủ đề: UK xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating Travel Times of Field Engineers

Azvine, B ; Ho, C ; Kay, S ; Nauck, D ; Spott, M

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(4), pp.33-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1027319117800

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Genetic Algorithms for Telecommunications Network Back-Up Routeing

He, L ; Mort, N

BT Technology Journal, 2000, Vol.18(4), pp.42-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1026702624501

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Factors Evaluation Techniques to Aid Understanding of Virtual Interfaces

Kalawsky, R. ; Bee, S. ; Nee, S.

BT Technology Journal, 1999, Vol.17(1), pp.128-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1009687227736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Human-Centred Intelligent Systems — The Intelligent Assistant

Djian, D ; Azarmi, N ; Azvine, B ; Tsui, K ; Wobcke, W

BT Technology Journal, 2000, Vol.18(1), pp.91-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1026590224641

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All Channels Open -- Multimodal Human/Computer Interfaces

Wyard, P ; Churcher, G

BT Technology Journal, Jan 2000, Vol.18(1), p.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There's Nowt So Queer As Folk!

Attwater, D ; Mcgrail, L ; Sargent, N

BT Technology Journal, Jan 2000, Vol.18(1), p.93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligence and mobility for BT's next generation networks

Wardlaw, M

BT Technology Journal, Jan 2005, Vol.23(1), pp.28-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0105-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new service infrastructure architecture

Crane, P

BT Technology Journal, Jul 2007, Vol.25(3-4), pp.185-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0074-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Knowledge Garden

Crossley, M ; Davies, N ; Mcgrath, A ; Rejman-Greene, M

BT Technology Journal, Jan 1999, Vol.17(1), pp.76-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new service infrastructure architecture

Crane, P

BT Technology Journal, Jan 2005, Vol.23(1), pp.15-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0104-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of Customer Contact

Millard, N ; Coe, T ; Gardner, M ; Gower, A ; Hole, L ; Crowle, S

BT Technology Journal, Jan 2000, Vol.18(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIP and Conversational Internet Applications

Wisely, D

BT Technology Journal, Apr 2001, Vol.19(2), p.107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia Stream Binding for a Pan-European Services Platform

Loosemore, P ; Sellin, E ; Rana, S

BT Technology Journal, Apr 1999, Vol.17(2), pp.103-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Computing, Tomorrow's Panacea -- an Introduction to Current Technology

Condie, S

BT Technology Journal, Apr 1999, Vol.17(2), pp.13-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Parlay Network API Specification

Yates, M ; Boyd, I

BT Technology Journal, Apr 2000, Vol.18(2), p.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iceland Internet Shopping

Wittgreffe, J ; Memmory, R

BT Technology Journal, Apr 2000, Vol.18(2), p.72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Networked Biometrics Systems -- Requirements Based on Iris Recognition

Gifford, M ; Mccartney, D ; Seal, C

BT Technology Journal, Apr 1999, Vol.17(2), pp.163-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Servers for BT's interactive TV services

Kerr, G

BT Technology Journal, Jul 2007, Vol.25(3-4), pp.231-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0079-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Networks and systems for BT in the 21st century

Reeve, M ; Bilton, C ; Holmes, P ; Bross, M

BT Technology Journal, Jul 2007, Vol.25(3-4), pp.181-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0073-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Application Performance Testing -- a Case Study of an On-line Learning Application

Shaw, J

BT Technology Journal, Apr 2000, Vol.18(2), p.79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 78  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...