skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Immigrants xóa Chủ đề: U.S.A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Central American immigrant workers and legal violence in Phoenix, Arizona

Cecilia Menjívar

Latino Studies, 2013, Vol.11(2), p.228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-3435 ; E-ISSN: 1476-3443 ; DOI: 10.1057/lst.2013.6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of the law: Central Americans’ legality and everyday life in Phoenix, Arizona

Cecilia Menjívar

Latino Studies, 2011, Vol.9(4), p.377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-3435 ; E-ISSN: 1476-3443 ; DOI: 10.1057/lst.2011.43

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liminal legality: Salvadoran and Guatemalan immigrants' lives in the United States (1)

Menjivar, Cecilia

The American Journal of Sociology, Jan, 2006, Vol.111(4), p.999(39) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: public religion and immigration across national contexts.(Author abstract)

Menjivar, Cecilia

American Behavioral Scientist, July, 2006, Vol.49(11), p.1447(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legalization Moves: Salvadoran Immigrants' Struggle for U.S. Residency. (Book Reviews).(Review)

Menjivar, Cecilia

International Migration Review, Fall, 2001, Vol.35(3), p.936(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SACRED ASSEMBLIES AND CIVIC ENGAGEMENT: HOW RELIGION MATTERS FOR AMERICA'S NEWEST IMMIGRANTS by Fred Kniss and Paul D. Numrich

Menjivar, Cecilia

The Journal for the Scientific Study of Religion, Sept, 2008, Vol.47(3), p.522(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Menjivar, Cecilia
  2. Menjívar, Cecilia
  3. Cecilia Menjívar
  4. Menjívar, C.
  5. Menjivar, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...