skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Tyrosine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Still more mutant tyrosine transfer ribonucleic acids
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Still more mutant tyrosine transfer ribonucleic acids

Anderson, Kenneth W. ; Smith, J.D.

Journal of Molecular Biology, 8/1972, Vol.69(3), pp.349-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222836 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-2836(72)90249-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Selective reaction of methoxyamine with cytosine bases in tyrosine transfer ribonucleic acid
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective reaction of methoxyamine with cytosine bases in tyrosine transfer ribonucleic acid

Cashmore, A.R. ; Brown, D.M. ; Smith, J.D.

Journal of Molecular Biology, 7/1971, Vol.59(2), pp.359-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222836 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-2836(71)90056-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Identification of an ochre-suppressing anticodon
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of an ochre-suppressing anticodon

Altman, S. ; Brenner, S. ; Smith, J.D.

Journal of Molecular Biology, 2/1971, Vol.56(1), pp.195-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222836 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-2836(71)90094-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Orientation of transcription for the amber suppressor gene suIII as determined by hybridization between tyrosine tRNA and the separated DNA strands of transducing coliphage φ80dsuIII
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orientation of transcription for the amber suppressor gene suIII as determined by hybridization between tyrosine tRNA and the separated DNA strands of transducing coliphage φ80dsuIII

Lozeron, H.A. ; Szybalski, W. ; Landy, A. ; Abelson, J. ; Smith, J.D.

Journal of Molecular Biology, 1/1969, Vol.39(1), pp.239-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222836 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-2836(69)90345-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Specific hybridization of tyrosine transfer ribonucleic acids with DNA from a transducing bacteriophage φ80 carrying the amber suppressor gene suIII
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific hybridization of tyrosine transfer ribonucleic acids with DNA from a transducing bacteriophage φ80 carrying the amber suppressor gene suIII

Landy, Arthur ; Abelson, John ; Goodman, Howard M. ; Smith, J.D.

Journal of Molecular Biology, 11/1967, Vol.29(3), pp.457-471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222836 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-2836(67)90112-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
More mutant tyrosine transfer ribonucleic acids
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More mutant tyrosine transfer ribonucleic acids

Smith, J.D. ; Barnett, L. ; Brenner, S. ; Russell, R.L.

Journal of Molecular Biology, 11/1970, Vol.54(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222836 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-2836(70)90442-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Mutant tyrosine transfer ribonucleic acids
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutant tyrosine transfer ribonucleic acids

Abelson, J.N. ; Gefter, M.L. ; Barnett, L. ; Landy, A. ; Russell, R.L. ; Smith, J.D.

Journal of Molecular Biology, 1/1970, Vol.47(1), pp.15-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222836 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-2836(70)90398-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Duplicate genes for tyrosine transfer RNA in Escherichia coli
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Duplicate genes for tyrosine transfer RNA in Escherichia coli

Russell, R.L. ; Abelson, J.N. ; Landy, A. ; Gefter, M.L. ; Brenner, S. ; Smith, J.D.

Journal of Molecular Biology, 1/1970, Vol.47(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222836 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-2836(70)90397-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smith, J.D
  2. Landy, A.
  3. Brenner, S
  4. Russell, R L
  5. Barnett, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...