skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Chủ đề: Type Iv Secretion System xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhizobial secreted proteins as determinants of host specificity in the rhizobium-legume symbiosis.(Report)

Fauvart, Maarten ; Michiels, Jan

FEMS Microbiology Letters, August, 2008, Vol.285(1), p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fauvart, M
  2. Michiels, J
  3. Fauvart , Maarten
  4. Michiels , Jan
  5. Fauvart, Maarten

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...