skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Truy vấn thông tin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Information storage and retrieval systems : theory and implementation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information storage and retrieval systems : theory and implementation

Kowalski Gerald; Maybury Mark T; Kowalski Gerald

Boston, MA : Kluwer Academic, c2000. - (005.74 KOW 2000) - ISBN0792379241 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kowalski Gerald
  2. Maybury Mark T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...