skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Trung quốc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
China and Maritime Europe, 1500-1800 : Trade, settlement, diplomacy, and missions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and Maritime Europe, 1500-1800 : Trade, settlement, diplomacy, and missions

Wills John E

Cambridge: Cambridge University Press, 2011 - (303.48 CHI 2011) - ISBN9780521179454

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Kiến tạo sức mạnh mềm Trung Quốc qua ngoại giao thể thao trong những năm đầu thế kỷ 21
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiến tạo sức mạnh mềm Trung Quốc qua ngoại giao thể thao trong những năm đầu thế kỷ 21

Quách, Thiêm; Nguyễn, Xuân Cường

Quách, T. (2015). Kiến tạo sức mạnh mềm Trung Quốc qua ngoại giao thể thao trong những năm đầu thế kỷ 21. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9480

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (1)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1)
 2. Vietnamese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wills John E
 2. Quách, Thiêm
 3. Nguyễn, Xuân Cường

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...