skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of thoracic and cardiovascular surgery xóa Chủ đề: Treatment Outcome xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early and late results of operations for defects associated with corrected transposition and other anomalies with atrioventricular discordance in a pediatric population

Biliciler-Denktas, G ; Feldt, R H ; Connolly, H M ; Weaver, A L ; Puga, F J ; Danielson, G K

The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, August 2001, Vol.122(2), pp.234-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5223 ; PMID: 11479495 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Biliciler-Denktas
  2. Feldt, R.H
  3. Connolly, HM
  4. Weaver, AL
  5. Puga, F.J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...