skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacillus subtilis strain and application thereof to degradation of 17 beta-estradiol

Chen Meixue ; Fang Hui ; He Shuaixiong ; Qin Detao

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequencing batch reactor (SBR) nitrosation-denitrosation implementation method at low temperature by controlling accumulation of free ammonia

Chen Meixue ; Qin Detao ; Qi Rong ; Fang Hui ; Qiang Zhimin ; Yang Min

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequencing batch reactor (SBR) nitrosation-denitrosation implementation method at low temperature by controlling accumulation of free ammonia

Chen Meixue ; Qin Detao ; Qi Rong ; Fang Hui ; Qiang Zhimin ; Yang Min

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for realizing SBR nitrosation-denitrosation at low temperature by optimally controlling aeration time

Chen Meixue ; Qin Detao ; Qi Rong ; Fang Hui ; Qiang Zhimin ; Yang Min

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电解强化膜生物反应器及利用其进行废水处理的方法
Electrolysis enhanced membrane bioreactor and method for treating wastewater by utilizing electrolysis enhanced membrane bioreactor

Yu Dawei ; Wei Yuansong ; Cheng Zhenmin ; Chen Meixue ; Wang Yawei ; Zhong Hui

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for realizing SBR nitrosation-denitrosation at low temperature by optimally controlling aeration time

Chen Meixue ; Qin Detao ; Qi Rong ; Fang Hui ; Qiang Zhimin ; Yang Min

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scale advanced treatment method for livestock and poultry farming waste water

Ben Weiwei ; Chen Meixue ; Pan Xun ; Peng Xianjia ; Qiang Zhimin

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device and method for treating high ammonia nitrogen wastewater

Chen Meixue ; Jiang Chao ; Yu Dawei ; Zhang Lan ; Liu Jibao ; Sui Qianwen ; Wei Yuansong

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miniature decentralized sewage treatment unit

Tan Jiabin ; Wei Yuansong ; Xia Siqing ; Chen Meixue ; Liu Xiaoqin ; Meng Yi ; Shi Yansong

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacillus and application thereof to degrade organic matter in high-salinity wastewater

Zhang Zhaochang ; Chen Meixue ; Wei Yuansong ; LI Chunmei ; Zhang Lan ; Jiang Chao ; Zhang Junya

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for treating high ammonia-nitrogen wastewater and method thereof

Chen Meixue ; Jiang Chao ; Yu Dawei ; Zhang Lan ; Liu Jibao ; Sui Qianwen ; Wei Yuansong

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种有机废水的预处理方法
Method for pretreating organic wastewater

Chen Meixue ; Chen Yanlin ; Zheng Libing ; Yu Dawei ; Zhang Junya ; Sui Qianwen ; Wei Yuansong

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacillus and application thereof to degrade organic matter in high-salinity wastewater

Zhang Zhaochang ; Chen Meixue ; Wei Yuansong ; LI Chunmei ; Zhang Lan ; Jiang Chao ; Zhang Junya

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

污水生物脱氮工艺中NO削减的控制方法及系统
Control method for N2O reduction in sewage biological nitrogen removal process and system

Wei Yuansong ; Chen Yanlin ; Chen Meixue ; Liu Mengmeng ; Yu Dawei ; Chai Yufeng ; Sui Qianwen ; Zhong Hui

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel thin grid

Tan Jiabin ; Wei Yuansong ; Xia Siqing ; Chen Meixue ; Liu Xiaoqin ; Meng Yi ; Shi Yansong

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for adding a denitriding sequencing batch reactor activated sludge reaction carbon source

Chen Meixue ; Qin Detao ; Ding Ran ; He Shilong ; Qiang Zhimin ; Yang Min

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small high-efficiency wastewater treatment equipment

Tan Jiabin ; Wei Yuansong ; Xia Siqing ; Wu Jing ; Wu Jun ; Yu Jing ; Chen Meixue ; Liu Xiaoqin ; Gu Fei ; Meng Yi ; Shi Yansong ; Wang Chunbing

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile type vehicle-mounted sludge treatment device

Tan Jiabin ; Wei Yuansong ; Xia Siqing ; Wu Jing ; Wu Jun ; Yu Jing ; Chen Meixue ; Liu Xiaoqin ; Gu Fei ; Meng Yi ; Shi Yansong ; Wang Chunbing

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel micro-electrocoagulation membrane separation sewage sludge treatment equipment

Tan Jiabin ; Wei Yuansong ; Xia Siqing ; Wu Jing ; Wu Jun ; Yu Jing ; Chen Meixue ; Liu Xiaoqin ; Gu Fei ; Meng Yi ; Shi Yansong ; Wang Chunbing

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for separating coarse grains out of sewage in steel mill

Tan Jiabin ; Wei Yuansong ; Xia Siqing ; Wu Jing ; Wu Jun ; Yu Jing ; Chen Meixue ; Liu Xiaoqin ; Gu Fei ; Meng Yi ; Shi Yansong ; Wang Chunbing

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen Meixue
  2. Wei Yuansong
  3. Tan Jiabin
  4. Qin Detao
  5. Liu Xiaoqin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...