skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Telecommunication Systems xóa Năm xuất bản: 2012đến2013 xóa Chủ đề: Transport Protocol xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RELD, RTT ECN Loss Differentiation to optimize the performance of transport protocols on wireless networks

Ramadan, Wassim ; Dedu, Eugen ; Dhoutaut, Dominique ; Bourgeois, Julien

Telecommunication Systems, 2013, Vol.52(4), pp.1797-1817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: 10.1007/s11235-011-9495-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ramadan, Wassim
  2. Dhoutaut, Dominique
  3. Bourgeois, Julien
  4. Dedu, Eugen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...