skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal of Cultural Policy xóa Chủ đề: Australia xóa Chủ đề: Transnational Communities xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advance diaspora diplomacy in a networked world

Stone, Diane ; Douglas, Elena

International Journal of Cultural Policy, 20 July 2018, p.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2018.1495712

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stone, D.
  2. Stone, Diane
  3. Douglas, E.
  4. Douglas, Elena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...