skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Lemay, Stephen O xóa Chủ đề: Transmission Of Digital Information, E.G. Telegraphiccommunication xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher ; Schimon, David

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Chrisopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, methods, and graphical user interfaces for manipulating user interface objects with visual and/or haptic feedback

Foss, Christopher P ; Anzures, Freddy A ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence Y ; Wan, Wan Si ; Bauer, Sebastian J ; Pu, Daniel E ; Bachman, William M ; Chang, Jae Woo ; Gutknecht, Olivier D.R ; Hajas, Peter J ; Teutschler, Sophia ; Fringes, Alexander C.D ; Karunamuni, Chanaka G ; Apodaca, Gregory M ; Chaudhri, Imran A ; Alonso Ruiz, Marcos ; Dye, Alan C ; Ive, Jonathan ; Jiswari, Mohammed N ; Jurewitz, Michael T ; Moussette, Camille ; Kocienda, Kenneth L ; Lemay, Stephen O ; Yerkes, Giancarlo ; King, Nicholas V ; Manzari, Behkish J ; Penha, Henrique D ; Preston, Daniel T ; Wilson, Christopher I ; Leonard, Adam J ; Trottier, Lauren K ; Federighi, Craig M ; Migos, Charles J ; Lopatin, Scott ; Styer, Allison M ; Rochette, Tommy

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

Foss, Christopher P ; Bauer, Sebastian J ; Dascola, Jonathan R ; Lemay, Stephen O ; Wan, Wan S ; Ruiz, Marcos Alonso ; Apodaca, Gregory M ; Dye, Alan C ; Ive, Jonathan ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth L

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for receiving user input

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for receiving user input

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for receiving user input

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for receiving user input

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR PROVIDING AND INTERACTING WITH NOTIFICATIONS

Lemay, Stephen O ; Lee, Woo-Ram ; Karunamuni, Chanaka G ; Dascola, Jonathan R ; Foss, Christopher Patrick ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message user interfaces for capture and transmittal of media and location content

Yang, Lawrence Y ; Chaudhri, Imran ; Dellinger, Richard R ; Garcia, Roberto ; Wood, Justin ; Lindeman, Kevin J ; Macomber, Kyle S ; Chang, Jae Woo ; Bistolas, Eugene M ; Lemay, Stephen O ; Van Os, Marcel ; Frost, Megan M ; Dickens, Joshua B ; Coffman, Patrick L ; Krenn, Matthaeus

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message user interfaces for captured and transmittal of media and location

Yang, Lawrence Y ; Lee, Woo-Ram ; Garcia, Roberto ; Wood, Justin ; Macomber, Kyle S ; Kandangath, Anil K ; Tu, Xiaoyuan ; Morales Vivo, Oscar ; Federighi, Craig M ; Chaudhri, Imran ; Lemay, Stephen O ; Bistolas, Eugene M ; Krishnaswamy, Arvindh

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message user interfaces for captured and transmittal of media and location

Yang, Lawrence Y ; Garcia, Roberto ; Wood, Justin ; Federighi, Craig M ; Chaudhri, Imran ; Lemay, Stephen O ; Bistolas, Eugene M

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message user interfaces for capture and transmittal of media and location content

Yang, Lawrence Y ; Chaudhri, Imran ; Dellinger, Richard R ; Garcia, Roberto ; Wood, Justin ; Lindeman, Kevin J ; Macomber, Kyle S ; Chang, Jae Woo ; Bistolas, Eugene M ; Lemay, Stephen O ; Van Os, Marcel ; Frost, Megan M ; Dickens, Joshua B ; Coffman, Patrick L ; Krenn, Matthaeus

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message user interfaces for captured and transmittal of media and location

Yang, Lawrence Y ; Garcia, Roberto ; Wood, Justin ; Federighi, Craig M ; Chaudhri, Imran ; Lemay, Stephen O ; Bistolas, Eugene M

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message user interfaces for captured and transmittal of media and location

Yang, Lawrence Y ; Lee, Woo-Ram ; Garcia, Roberto ; Wood, Justin ; Macomber, Kyle S ; Kandangath, Anil K ; Tu, Xiaoyuan ; Morales Vivo, Oscar ; Federighi, Craig M ; Chaudhri, Imran ; Lemay, Stephen O ; Bistolas, Eugene M ; Krishnaswamy, Arvindh

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Displaying options, assigning notification, ignoring messages, and simultaneous user interface displays in a messaging application

Yang, Lawrence Y ; Lemay, Stephen O ; Jon, Tiffany S ; Jisrawi, Mohammed N ; Baray, Cristobal ; Karunamuni, Chanaka G

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Displaying options, assigning notification, ignoring messages, and simultaneous user interface displays in a messaging application

Yang, Lawrence Y ; Lemay, Stephen O ; Jon, Tiffany S

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2014  (1)
 3. 2015đến2015  (4)
 4. 2016đến2017  (18)
 5. Sau 2017  (32)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (53)
 2. Danish  (21)
 3. Chinese  (5)
 4. French  (5)
 5. German  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lemay, Stephen O
 2. Yang, Lawrence Y
 3. Dascola, Jonathan R
 4. Foss, Christopher Patrick
 5. Karunamuni, Chanaka G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...