skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 43.175  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Transmission xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP5022972B

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informationsleseeinrichtung
Dispositif de lecture d'informations
Information read device

Ikeda, Masahiro

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE TERMINAL DEVICE AND PROGRAM

Sakurai Wataru

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RFID-Modul
Module RFID
RFID module

Tsushima, Takaaki ; Takahashi, Toshiyuki ; Takeda, Toshihiko ; Mihara, Zenkichi

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBJECT-SENSIBLE RFID READER

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOBILE TERMINAL AND OPERATIONG METHOD THEREOF

Kim, Su Jin

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NFC reader having a passive operating mode with low electrical consumption

Mani Christophe ; Dell'Ova Francis ; Rizzo Pierre

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP5508599B

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CN1767409B

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SMART CARD CONNECTOR INSBESONDERE MIT SCHIRMEINRICHTUNG
CONNECTEUR DE CARTE PUCE, DOT NOTAMMENT D'UN DISPOSITIF DE PROTECTION
SMART CARD CONNECTOR, ESPECIALLY COMPRISING A SHIELDING DEVICE

Schnell, Thomas ; Lombardi, Fabio

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种SIM卡和移动终端
SIM card and mobile terminal

Xie Hua ; Zhao Hui ; Shen Ye ; Liang Jie ; Xiao Deyin ; Sun Yingtong

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HAUT-PARLEUR POUR TELEPHONE MOBILE COMPRENANT UN DISPOSITIF NFC
LOUDSPEAKER FOR A MOBILE TELEPHONE COMPRISING AN NFC DEVICE

Charrat, Bruno

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, system and method for realization of reading and writing of SIM (subscriber identity module) card

Shen Yi ; LI Tianmin

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

無線通信装置

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

帯域通過変調を用いて誘導結合されたRFIDシステム内で専用データチャネルを生成する方法および装置

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

整流器及び電圧リミッターを備えたRFIDトランスポンダー

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

増幅回路、アンテナモジュール及び無線通信装置

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOBILE TERMINAL AND METHOD FOR CONTROLLING MOBILE TERMINAL

Kang, Shin Chul

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种带U盘存储功能的收音机

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

配信装置

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 43.175  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (30)
 2. 1976đến1985  (282)
 3. 1986đến1995  (1.628)
 4. 1996đến2006  (12.814)
 5. Sau 2006  (28.419)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (38.208)
 2. French  (9.110)
 3. German  (6.818)
 4. Chinese  (3.982)
 5. Korean  (3.034)
 6. Japanese  (2.044)
 7. Spanish  (457)
 8. Portuguese  (273)
 9. Russian  (148)
 10. Norwegian  (114)
 11. Danish  (99)
 12. Finnish  (87)
 13. Italian  (40)
 14. Hungarian  (37)
 15. Turkish  (35)
 16. Polish  (31)
 17. Dutch  (31)
 18. Czech  (18)
 19. Ukrainian  (9)
 20. Hebrew  (9)
 21. Romanian  (4)
 22. Arabic  (1)
 23. Greek  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rofougaran Ahmadreza
 2. Kato, Noboru
 3. Finkenzeller, Klaus
 4. Wuidart Luc
 5. Rofougaran Maryam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...