skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Romanian xóa Chủ đề: Translations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eugene Jolas and the translation policies of transition

Monk, Craig

Mosaic : a Journal for the Interdisciplinary Study of Literature, Dec 1999, Vol.32(4), pp.17-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00271276 ; E-ISSN: 19255683

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eugene Jolas and the Translation Policies of transition

Monk, Craig

Mosaic (Winnipeg), Dec, 1999, Vol.32(4), p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-1276

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...