skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa Chủ đề: Glucose xóa Chủ đề: Transketolase xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key role for transketolase activity in erythritol production by Trichosporonoides megachiliensis SN-G42.(Report)

Sawada, Katsuhiko ; Taki, Arihiro ; Yamakawa, Takashi ; Seki, Minoru

Journal of Bioscience and Bioengineering, Nov, 2009, Vol.108(5), p.385(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Taki, Arihiro
  2. Takashi Yamakawa ヤマカワ タカシ
  3. Seki, Minoru
  4. Sawada, Katsuhiko
  5. Yamakawa, Takashi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...