skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Jia, Dingxian xóa Chủ đề: Transition Metal Compounds xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New polyselenidoarsenate salts with transition metal complexes as counterions: solvothermal synthesis, crystal structures, and properties of [M(dien).sub.2][As.sub.2]Se.sub.6 (M = Co, Ni) and [Mn(dap).sub.3][As.sub.2]Se.sub.6.(Report)

Zhao, Jing ; Liang, Jingjing ; Pan, Yingli ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, Dec, 2011, Vol.142(12), p.1203(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-9247

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thioarsenate anions acting as ligands: Solvothermal syntheses, crystal structures and characterizations of transition metal complexes of thioarsenate and polyethyleneamine ligands.(Report)

Han, Jingyu ; Liu, Yun ; Tang, Chunying ; Shen, Yali ; Lu, Jialin ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganica Chimica Acta, April 1, 2016, Vol.444, p.36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; DOI: 10.1016/j.ica.2016.01.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal synthesis and characterization of polyselenidoarsenate salts of transition metal complex cations

Jia, Dingxian ; Zhao, Jing ; Pan, Yingli ; Tang, Weiwei ; Wu, Bing ; Zhang, Yong

Inorganic chemistry, 01 August 2011, Vol.50(15), pp.7195-201 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-510X ; PMID: 21732587 Version:1 ; DOI: 10.1021/ic2007809

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...