skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Transcription Factors xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unified nomenclature for the winged helix/forkhead transcription factors

Kaestner, Klaus H. ; Knochel, Walter ; Martinez, Daniel E.

Genes & Development, Jan 15, 2000, Vol.14(2), p.142(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-9369

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FoxO and Stress Responses in the Cnidarian Hydra vulgaris (FoxO and Stress in Hydra)

Bridge, Diane ; Theofiles, Alexander G ; Holler, Rebecca L ; Marcinkevicius, Emily ; Steele, Robert E ; Martínez, Daniel E; Shingleton, Alexander W. (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(7), p.e11686 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0011686

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydra, the everlasting embryo, confronts aging

Martínez, Daniel E ; Bridge, Diane

The International journal of developmental biology, 2012, Vol.56(6-8), pp.479-87 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1696-3547 ; PMID: 22689361 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Budhead,a Fork Head/HNF-3 Homologue, Is Expressed during Axis Formation and Head Specification in Hydra

Martinez, Daniel E ; Dirksen, Marie-Luise ; Bode, Patricia M ; Jamrich, Milan ; Steele, Robert E ; Bode, Hans R

Developmental Biology, 15 December 1997, Vol.192(2), pp.523-536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606 ; E-ISSN: 1095-564X ; DOI: 10.1006/dbio.1997.8715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martinez, Daniel E.
  2. Martínez, Daniel E
  3. Bridge, D
  4. Martinez, De
  5. Bridge, Diane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...