skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Transcription xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Functional transcriptomics in the post-ENCODE era
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional transcriptomics in the post-ENCODE era

Mudge, J. M. ; Frankish, A. ; Harrow, J.

Genome Research, 12/01/2013, Vol.23(12), pp.1961-1973 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.161315.113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Shotgun proteomics aids discovery of novel protein-coding genes, alternative splicing, and "resurrected" pseudogenes in the mouse genome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shotgun proteomics aids discovery of novel protein-coding genes, alternative splicing, and "resurrected" pseudogenes in the mouse genome

Brosch, M. ; Saunders, G. I. ; Frankish, A. ; Collins, M. O. ; Yu, L. ; Wright, J. ; Verstraten, R. ; Adams, D. J. ; Harrow, J. ; Choudhary, J. S. ; Hubbard, T.

Genome Research, 05/01/2011, Vol.21(5), pp.756-767 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.114272.110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Combining RT-PCR-seq and RNA-seq to catalog all genic elements encoded in the human genome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining RT-PCR-seq and RNA-seq to catalog all genic elements encoded in the human genome

Howald, C. ; Tanzer, A. ; Chrast, J. ; Kokocinski, F. ; Derrien, T. ; Walters, N. ; Gonzalez, J. M. ; Frankish, A. ; Aken, B. L. ; Hourlier, T. ; Vogel, J.-H. ; White, S. ; Searle, S. ; Harrow, J. ; Hubbard, T. J. ; Guigo, R. ; Reymond, A.

Genome Research, 09/01/2012, Vol.22(9), pp.1698-1710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.134478.111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
GENCODE: The reference human genome annotation for The ENCODE Project
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENCODE: The reference human genome annotation for The ENCODE Project

Harrow, J. ; Frankish, A. ; Gonzalez, J. M. ; Tapanari, E. ; Diekhans, M. ; Kokocinski, F. ; Aken, B. L. ; Barrell, D. ; Zadissa, A. ; Searle, S. ; Barnes, I. ; Bignell, A. ; Boychenko, V. ; Hunt, T. ; Kay, M. ; Mukherjee, G. ; Rajan, J. ; Despacio-Reyes, G. ; Saunders, G. ; Steward, C. ; Harte, R. ; Lin, M. ; Howald, C. ; Tanzer, A. ; Derrien, T. ; Chrast, J. ; Walters, N. ; Balasubramanian, S. ; Pei, B. ; Tress, M. ; Rodriguez, J. M. ; Ezkurdia, I. ; van Baren, J. ; Brent, M. ; Haussler, D. ; Kellis, M. ; Valencia, A. ; Reymond, A. ; Gerstein, M. ; Guigo, R. ; Hubbard, T. J.

Genome Research, 09/01/2012, Vol.22(9), pp.1760-1774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.135350.111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Pseudogenes in the ENCODE regions: Consensus annotation, analysis of transcription, and evolution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pseudogenes in the ENCODE regions: Consensus annotation, analysis of transcription, and evolution

Zheng, D. ; Frankish, A. ; Baertsch, R. ; Kapranov, P. ; Reymond, A. ; Choo, S. W. ; Lu, Y. ; Denoeud, F. ; Antonarakis, S. E. ; Snyder, M. ; Ruan, Y. ; Wei, C.-L. ; Gingeras, T. R. ; Guigo, R. ; Harrow, J. ; Gerstein, M. B.

Genome Research, 06/01/2007, Vol.17(6), pp.839-851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.5586307

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Prominent use of distal 5' transcription start sites and discovery of a large number of additional exons in ENCODE regions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prominent use of distal 5' transcription start sites and discovery of a large number of additional exons in ENCODE regions

Denoeud, F. ; Kapranov, P. ; Ucla, C. ; Frankish, A. ; Castelo, R. ; Drenkow, J. ; Lagarde, J. ; Alioto, T. ; Manzano, C. ; Chrast, J. ; Dike, S. ; Wyss, C. ; Henrichsen, C. N. ; Holroyd, N. ; Dickson, M. C. ; Taylor, R. ; Hance, Z. ; Foissac, S. ; Myers, R. M. ; Rogers, J. ; Hubbard, T. ; Harrow, J. ; Guigo, R. ; Gingeras, T. R. ; Antonarakis, S. E. ; Reymond, A.

Genome Research, 06/01/2007, Vol.17(6), pp.746-759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.5660607

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Frankish, Adam
  2. Harrow, J.
  3. Frankish, A.
  4. Harrow, Jennifer
  5. Reymond, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...