skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Trail Development xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using a community tourism development model to explore equestrian trail tourism potential in Virginia

Kline, Carol S ; Cardenas, David ; Viren, Paige P ; Swanson, Jason R

Journal of Destination Marketing & Management, June 2015, Vol.4(2), pp.79-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-571X ; E-ISSN: 2212-571X ; DOI: 10.1016/j.jdmm.2015.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cardenas, David
  2. Swanson, Jason R
  3. Viren, P.P.
  4. Swanson, J.R.
  5. Viren, PP

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...