skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.024  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Korean xóa Tất cả các phiên bản Traffic Control Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

대중 교통 경로를 도로망과 매칭시키는 방법 및 장치
METHOD AND DEVICE FOR MATCHING PUBLIC TRANSPORTATION ROUTE WITH ROAD NETWORK

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

내비게이션 제공 방법 및 장치
METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING NAVIGATION

Lee, Jung Min

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR SHOWING PATH FOR GAS STATION INTERWORKING OIL SUPPLY ALAM AND THEREOF SYSTEM

Baek, Jo Heum

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for setting flight path and flying object

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADAPTIVE INFORMATION PROVIDING SYSTEM AND METHOD

Lee, Sang Yool

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PATH SEARCH METHOD OF NAVIGATION APPARATUS AND DISPLAY METHOD OF TRAFFIC INFORMATION

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROUTE GUIDANCE APPARATUS BASED ON EMOTION AND METHOD THEREOF

Shin, Hyun Soon ; Lee, Yong Kwi ; Jo, Jun

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRONIC DEVICE, SERVER, MEHOTD FOR CONTROLLING OF THE ELECTRONIC DEVICE AND METHOD FOR PROVIDING OF TRAFFIC INFORMATION

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

신호 정보를 반영한 최적 경로 안내 시스템
THE OPTIMAL ROUTE GUIDANCE SYSTEM THAT REFLECTS THE INFORMATION SIGNAL

Ju, Min Gyu

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUIDING METHOD OF NAVIGATION SYSTEM WITH DISPLAYING COMPLEX INFORMATION

Lee, Seung Jun

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR SEARCHING BIDIRECTIONAL ROUTE WITH PATTERN DATA

Choi, Won Seok ; Im, Jee Su

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF GUIDING A ROUTE IN NAVIGATION APPARATUS FOR AGED PERSON

Yang, Young Seon ; Kim, Sun Wook

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND NAVIGATION FOR DISPLAYING VIEW MODE

Oh, Seung Chul

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAVIGATION APPARATUS AND METHOD THEREOF

Park, Hye Yeon ; Jeong, Eun Hee ; Chang, Suk Jin

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

경로 안내 서비스 장치 및 방법
APPARATUS AND METHOD OF GUIDING ROUTE

Shin, Sang Wook

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE METHOD FOR GUIDING GAS STATION OF TELEMATICS SYSTEM

Park, Sang Rae

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAR NAVIGATION SYSTEM AND NAVIGATING METHOD USING THE SAME

Kim, Byung Jae

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.024  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, Hae Il
  2. Woo, Seung Wan
  3. Kim, Jin Young
  4. Cho, Chang Bin
  5. Lee, Jae Min

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...