skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.364  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Traffic Control Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and Systems which can classify vehicles class through the magnetic characteristic analysis of vehicles

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于图像的车辆套牌识别装置与方法
Vehicle fake-plate identification apparatus and method based on image

Sun Huadong

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PARKING SERCIVE DEVICE

Kang, So Jeong

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fake license plate detection method based on vehicle characteristic matching

Shang Linghui ; Jiang Zongjie ; Wang Hongyue ; GAO Yong

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traffic signal prediction

Kenneth J. Miller ; Douglas R. Martin

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and control and recording device for the plausibility checking for the wrong-way travel of a motor vehicle

Christian Braeuchle ; Christian Jeschke

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traffic flow statistic and violation detection method based on surveillance video processing

Sang Nong ; Dang Xiaodi ; Wang Yuehuan ; Luo Dapeng ; Sha Fanghua ; Wang Jun ; Jiang Man ; Xie Xiaomin

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for Supporting the Driver of a Road-Bound Vehicle in Guiding the Vehicle

Meis Urban ; Wiedemann Christoph ; Klein Wladimir ; Roth Axel ; Hilario Mari Joan ; Kristensen Steen ; Zobel Matthias

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于时空特性分析的短时交通流预测方法
Short-term traffic flow prediction method based on space-time characteristic analysis

Bao Nan ; Pu Ci

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accurate bus arrival-at-station queue get on guide board system based on radio frequency identification (RFID)/wireless sensor network (WSN) and working method thereof

Xing Jianping ; Wu Yong ; Lu Xiaoyan ; Wu Yubing ; Meng Lingguo

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Videoradaranzeigesystem
Système d'affichage de radar vidéo
Assistant driving system with video radar

Chiang, Yan-Hong

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A SYSTEM FOR DETECTING CAR SPEED REGULATION NARROE AREA

Jeong, Jin Tae ; Lee, Jong Sun ; Kang, Pyeong Ju ; Joo, Du Hwan ; Hyeon, Cheol Seung ; Go, Mi AE ; Kim, Mae Ri ; CHA, Gwang Hoe ; Kim, Dong Hyo

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种智能交通系统
Intelligent traffic system

Xiao Xinru

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

車種判別装置、車種判別方法、および車種判別プログラム
VEHICLE TYPE DETERMINATION DEVICE, VEHICLE TYPE DETERMINATION METHOD, VEHICLE TYPE DETERMINATION PROGRAM

Serikawa Masataka ; Shimizu Takanari ; Yamashita Shinji

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

対向車情報生成装置
ONCOMING VEHICLE INFORMATION GENERATION DEVICE

Kumabe Masatake ; Morimoto Kazuhiro

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vehicle detection system based on binocular stereo vision and method thereof

Zhu Qiuyu ; Shen Chunlong ; Zhao Baozhu ; Xing Yufeng ; Wang Hui ; Wang Sen

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

밤샘주차 단속 시스템 및 이를 이용한 방법
System for overnight parking enforcement and method using the same

Park, Young Bae ; Park, Young Sik ; Bang, Gyung Tae

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR COLLISION AVOIDANCE

Glatfelter John William ; Howick David Lee

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic checking and charging system for intelligent electronic license plates

Liu Wei

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 4.364  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (26)
 2. 1981đến1989  (23)
 3. 1990đến1998  (131)
 4. 1999đến2008  (597)
 5. Sau 2008  (3.587)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.566)
 2. French  (823)
 3. German  (776)
 4. Chinese  (651)
 5. Japanese  (590)
 6. Korean  (249)
 7. Spanish  (59)
 8. Russian  (35)
 9. Portuguese  (27)
 10. Danish  (3)
 11. Hebrew  (2)
 12. Italian  (2)
 13. Czech  (2)
 14. Dutch  (2)
 15. Polish  (1)
 16. Finnish  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fukata Osamu
 2. Hayakawa Yasuhisa
 3. Aimura Makoto
 4. Hayakawa, Yasuhisa
 5. Muramatsu Shoji

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...