skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Interacting With Computers xóa Chủ đề: Touch Screens xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Worker Performance in a Situated Crowdsourcing Market

Goncalves, Jorge ; Hosio, Simo ; Liu, Yong ; Kostakos, Vassilis

Interacting with Computers, 2016, Vol. 28(5), pp.612-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwv035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the Usability of Touch Screen Gestures for Children With Down Syndrome

Nácher - Soler, Vicente Ernesto ; Cáliz, Doris ; Jaén Martínez, Francisco Javier ; Martínez, Loïc; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació ; Ministerio De Educación ; Ministerio De Economía Y Empresa ; Secretaría De Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación, Ecuador

ISSN: 0953-5438 ; DOI: 10.1093/iwc/iwy011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jaen, J
  2. Ministerio De Educación
  3. Jaén Martínez, Francisco Javier
  4. Martínez, Loïc
  5. Hosio, Simo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...