skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Chủ đề: Feedback xóa Cơ sở dữ liệu: KESLI (ACM Digital Library) xóa Chủ đề: Tools xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

iCARE: intelligent customer assistance for recommending eyewear

Costello, Edwin ; Doody, John ; Mcginty, Lorraine ; Smyth, Barry

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.282-284

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111511

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploiting web browsing histories to identify user needs

Gasparetti, Fabio ; Micarelli, Alessandro

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.325-328

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216358

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfaces for networked media exploration and collaborative annotation

Appan, Preetha ; Shevade, Bageshree ; Sundaram, Hari ; Birchfield, David

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.106-113

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040860

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gasparetti, Fabio
  2. Appan, Preetha
  3. Smyth, B
  4. Shevade, Bageshree
  5. Gasparetti, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...