skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Fusion Engineering and Design xóa Tác giả/ người sáng tác: Sakamoto, K xóa Chủ đề: Tokamak xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progress on the heating and current drive systems for ITER

Jacquinot, J ; Albajar, F ; Beaumont, B ; Becoulet, A ; Bonicelli, T ; Bora, D ; Campbell, D ; Chakraborty, A ; Darbos, C ; Decamps, H ; Denisov, G ; Goulding, R ; Graceffa, J ; Gassmann, T ; Hemsworth, R ; Henderson, M ; Hoang, G.T ; Inoue, T ; Kobayashi, N ; Lamalle, P.U

Fusion Engineering and Design, 2009, Vol.84(2), pp.125-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3796 ; E-ISSN: 1873-7196 ; DOI: 10.1016/j.fusengdes.2009.01.100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Campbell, D.
  2. Takahashi, K
  3. Sonato, P
  4. Denisov, G
  5. Albajar, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...