skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Enzymes xóa Tác giả/ người sáng tác: Petsko, Gregory A. xóa Chủ đề: Thiols xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis of the oxidative activation of the carboxysomal [gamma]-carbonic anhydrase, CcmM.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Pena, Kerry L. ; Castel, Stephane E. ; De Araujo, Charlotte ; Espie, George S. ; Kimber, Matthew S.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 9, 2010, Vol.107(6), p.2455(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for Fe-S Cluster Assembly and tRNA thiolation mediated by IscS protein-protein interactions.(iron sulfur cluster)(Report)

Shi, Rong ; Proteau, Ariane ; Villarroya, Magda ; Moukadiri, Ismail ; Zhang, Linhua ; Trempe, Jean - Francois ; Matte, Allan ; Armengod, M. Eugenia ; Cygler, Miroslaw

PLoS Biology, April, 2010, Vol.8(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1545-7885

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petsko, Gregory A.
  2. Matte, Allan
  3. De Araujo , Charlotte
  4. Trempe, Jean-François
  5. Armengod, M Eugenia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...