skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Thermal Conductivity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epoxy-Thiol Systems Filled with Boron Nitride for High Thermal Conductivity Applications

Hutchinson, John M ; Román, Frida ; Folch, Adrià

Polymers, 20 March 2018, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2073-4360 ; PMID: 30966375 Version:1 ; DOI: 10.3390/polym10030340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving High Thermal Conductivity in Epoxy Composites: Effect of Boron Nitride Particle Size and Matrix-Filler Interface

Moradi, Sasan ; Calventus, Yolanda ; Román, Frida ; Hutchinson, John M

Polymers, 06 July 2019, Vol.11(7) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2073-4360 ; PMID: 31284564 Version:1 ; DOI: 10.3390/polym11071156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epoxy-thiol systems filled with boron nitride for high thermal conductivity applications

Hutchinson, John M ; Román Concha, Frida Rosario ; Folch, Adrià; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving high thermal conductivity in epoxy composites: Effect of boron nitride particle size and matrix-filler interface

Moradi, Sasan ; Calventus Solé, Yolanda ; Román Concha, Frida Rosario ; Hutchinson, John M; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epoxy composites filled with boron nitride and aluminum nitride for improved thermal conductivity

Hutchinson, John M ; Román Concha, Frida Rosario ; Cortés Izquierdo, María Pilar ; Calventus Solé, Yolanda; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament D'Enginyeria Química ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation of the thermal conductivity of epoxy resin systems filled with boron nitride particles

Folch Roy, Adrià; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Hutchinson, John M ; Román Concha, Frida Rosario

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hutchinson, John M
  2. Román Concha, Frida Rosario
  3. Román, F.
  4. Moradi, Sasan
  5. Hutchinson, J.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...