skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Therapy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNA therapy: Are we using the right molecules?

Yu, Ai-Ming ; Jian, Chao ; Yu, Allan H ; Tu, Mei-Juan

Pharmacology and Therapeutics, April 2019, Vol.196, pp.91-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-7258 ; E-ISSN: 1879-016X ; DOI: 10.1016/j.pharmthera.2018.11.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A genetically engineered microRNA-34a prodrug demonstrates anti-tumor activity in a canine model of osteosarcoma

Alegre, Fernando ; Ormonde, Amanda R ; Snider, Kellie M ; Woolard, Kevin ; Yu, Ai-Ming ; Wittenburg, Luke A

PloS one, 2018, Vol.13(12), pp.e0209941 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 30596759 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0209941

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-targeting of DNA, RNA, and protein molecules provides optimal outcomes for treating osteosarcoma and pulmonary metastasis in spontaneous and experimental metastasis mouse models

Jian, Chao ; Tu, Mei-Juan ; Ho, Pui Yan ; Duan, Zhijian ; Zhang, Qianyu ; Qiu, Jing-Xin ; Devere White, Ralph W ; Wun, Theodore ; Lara, Primo N ; Lam, Kit S ; Yu, Ai-Xi ; Yu, Ai-Ming

Oncotarget, 09 May 2017, Vol.8(19), pp.30742-30755 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1949-2553 ; PMID: 28415566 Version:1 ; DOI: 10.18632/oncotarget.16372

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioengineered non-coding RNA agent (BERA) in action

Duan, Zhijian ; Yu, Ai-Ming

Bioengineered, 01 November 2016, Vol.7(6), pp.411-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2165-5979 ; E-ISSN: 2165-5987 ; DOI: 10.1080/21655979.2016.1207011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, Am
  2. Yu, Ai-Ming
  3. Yu, A.-M.
  4. Duan, Zhijian
  5. Tu, Mei-Juan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...