skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Chủ đề: Theoretical Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data and Source Code for Sat CSS

Matthew Hague ; Anthony Widjaja Lin ; Chih-Duo Hong

DOI: 10.17637/RH.7277324.V1 ; Related DOI: 10.17637/rh.7277324

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data and Source Code for Sat CSS

Matthew Hague ; Anthony Widjaja Lin ; Chih-Duo Hong

DOI: 10.17637/RH.7277324

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Query Expansion

Adel Rahmi

DOI: 10.6084/m9.figshare.6142769.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6142769

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Query Expansion

Adel Rahmi

DOI: 10.6084/m9.figshare.6142769

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

GTN.thy

Zhe Hou ; Hadrien BRIDE

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6964394

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

GTN.thy

Zhe Hou ; Hadrien BRIDE

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6964394.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6964394

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Checkpointing Workflows for Fail-Stop Errors-code

Li HAN

DOI: 10.6084/m9.figshare.5057650.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5057650

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Checkpointing Workflows for Fail-Stop Errors-code.zip

Li HAN ; Louis-Claude Canon

DOI: 10.6084/m9.figshare.5057650.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5057650

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Checkpointing Workflows for Fail-Stop Errors-code

Li HAN

DOI: 10.6084/m9.figshare.5057650

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Checkpointing Workflows for Fail-Stop Errors-code

Li HAN

DOI: 10.6084/m9.figshare.5057650.v3 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5057650

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Code to assess the properties of the cost matrices generated using MCMC

Louis-Claude Canon ; Mohamad El Sayah ; Pierre-Cyrille Héam

DOI: 10.6084/m9.figshare.6011660.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6011660

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Code to assess the properties of the cost matrices generated using MCMC

Louis-Claude Canon ; Mohamad El Sayah ; Pierre-Cyrille Héam

DOI: 10.6084/m9.figshare.6011660

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

SearchMC: an approximate model counter using XOR streamlining techniques

Seonmo Kim ; Stephen McCamant

DOI: 10.6084/m9.figshare.5928604.v1 ; Related DOI: 10.1007/978-3-319-89960-2_8 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5928604

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Code for simulating online scheduling of task graphs on hybrid platforms

Louis-Claude Canon ; Loris Marchal ; Bertrand Simon ; Frédéric Vivien

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6353456.V1 ; Related DOI: 10.1007/978-3-319-96983-1_14 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6353456

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Code for simulating online scheduling of task graphs on hybrid platforms

Louis-Claude Canon ; Loris Marchal ; Bertrand Simon ; Frédéric Vivien

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6353456 ; Related DOI: 10.1007/978-3-319-96983-1_14

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

SearchMC: an approximate model counter using XOR streamlining techniques

Seonmo Kim ; Stephen McCamant

DOI: 10.6084/m9.figshare.5928604 ; Related DOI: 10.1007/978-3-319-89960-2_8

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Least Squares in C++

Miller Horvath

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7210172.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7210172

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Least Squares in C++

Miller Horvath

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7210172

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

PEL208_FEI-LeastSquares

Miller Horvath

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7210172.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7210172

Toàn văn sẵn có

20
Multivariate Algorithmics: Meeting the Challenge of Real World computational complexity
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multivariate Algorithmics: Meeting the Challenge of Real World computational complexity

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...