skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Chủ đề: Theoretical Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fourfold relationship between strategies, tactics, heuristics, & criterion

Simon Wells

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.97104.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.97104

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fourfold relationship between strategies, tactics, heuristics, & criterion

Simon Wells

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.97104.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.97104

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fourfold relationship between strategies, tactics, heuristics, & criterion

Simon Wells

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.97104.V3 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.97104

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Findings from Information Security Survey at Higher Education Institutions in the KSA.pdf

Majedah Alkharji ; Hang Liu ; Mayyada Al Hammoshi

DOI: 10.6084/m9.figshare.5996756.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5996756

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Findings from Information Security Survey at Higher Education Institutions in the KSA.pdf

Majedah Alkharji ; Hang Liu ; Mayyada Al Hammoshi

DOI: 10.6084/m9.figshare.5996756

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

SMS - RE for Robotic Systems

Danyllo Albuquerque

DOI: 10.6084/m9.figshare.4836146.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4836146

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity of Research Data

Alexander Hayes ; Amir Aryani

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.157165.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.157165

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity Awareness of Research Data

Alexander Hayes ; Amir Aryani

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.157165.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.157165

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity Awareness of Research Data

Alexander Hayes ; Amir Aryani

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.157165

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

SMS - RE for Robotic Systems

Danyllo Albuquerque

DOI: 10.6084/m9.figshare.4836146

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

life cycle of social network

Yingqiong Gu

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.96391.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.96391

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Figure 1: Network map of participants in Responsible Data discussions, 2014-16 from The ethics of big data as a public good: which public? Whose good?

Linnet Taylor

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.4028772

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Figure 1: Network map of participants in Responsible Data discussions, 2014-16 from The ethics of big data as a public good: which public? Whose good?

Linnet Taylor

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.4028772.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4028772

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luminance and Chroma Red component of colour circle

Jan Wedekind

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.93806.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.93806

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Results for Sound Value Iteration

Tim Quatmann ; Joost-Pieter Katoen

DOI: 10.6084/m9.figshare.6139052.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6139052

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Results for Sound Value Iteration

Tim Quatmann ; Joost-Pieter Katoen

DOI: 10.6084/m9.figshare.6139052

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

S01. Uniform.zip

Shafi'i Muhammad Abdulhamid ; Syed Hamid Hussain Madni ; Muhammad Shafie Abd Latiff ; Mohammed Abdullahi ; Mohammed Joda Usman

DOI: 10.6084/m9.figshare.4877438.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4877438

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduction procedure: experimental results and data-sets (IBM-bpm and SAP-reference benchmarks)

Hadrien BRIDE

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3573756.V3 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3573756

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloud Workloads

Shafi'i Muhammad Abdulhamid ; Syed Hamid Hussain Madni ; Muhammad Shafie Abd Latiff ; Mohammed Abdullahi ; Mohammed Joda Usman

DOI: 10.6084/m9.figshare.4877438

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduction procedure: experimental results and data-sets (IBM-bpm and SAP-reference benchmarks)

Hadrien BRIDE

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3573756

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kenneth Locey
  2. Hadrien BRIDE
  3. Mohammed Joda Usman
  4. Muhammad Shafie Abd Latiff
  5. Shafi'i Muhammad Abdulhamid

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...