skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Their Relevant Apparatus xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for carrying out chemical equilibrium reactions

Gert Jan Kramer ; Jean-Paul Lange

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for carrying out chemical equilibrium reactions

Gert Jan Kramer ; Jean-Paul Lange

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic partial oxidation with two catalytically-active metals

Gerrit Jan Barend Assink ; Hans Michiel Huisman ; Gert Jan Kramer ; Ronald Jan Schoonebeek ; Wim Wieldraaijer

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OKSIDASI PARSIAL KATALITIK DENGAN DUA LOGAM YANG AKTIF SECARA KATALITIK

Gerrit Jan Barend Assink ; Hans Michiel Huisman ; Gert Jan Kramer ; Ronald Jan Schoonebeek ; Wim Wieldraaijer

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OXIDACAO PARCIAL CATALITICA COM DOIS METAIS CATALITICAMENTE ACTIVOS

Ronald Jan Schoonebeek ; Hans Michiel Huisman ; Gerrit Jan Barend Assink ; Gert Jan Kramer ; Wim Wieldraaijer

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic partial oxidation with two catalytically-active metals

Gerrit Jan Barend Assink ; Hans Michiel Huisman ; Gert Jan Kramer ; Schoonebeek, Ronald, Jamn ; Wim Wieldraarjer

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalisador ou precursor do mesmo na forma de um arranjo fixo, e, processo para oxidação parcial catalìtica de uma carga de alimentação hidrocarbonácea

Gerrit Jan Barend Assink ; Hans Michiel Huisman ; Gert Jan Kramer ; Ronald Jan Schoonebeek ; Wim Wieldraaijer

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic partial oxidation process using a catalyst system having an upstream and a downstream part

Gert Jan Kramer ; Willem Pieter Leenhouts ; Ronald Jan Schoonebeek ; Johannes Wijnbelt

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for the selective oxidation of carbon monoxide

Michiel Jan Groeneveld ; Gert Jan Kramer ; Michael Johannes Franciscus Maria Verhaak

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for the catalytic partial oxidation of a hydrocarbonaceous feedstock

Gert Jan Kramer ; Jurjen Wietze Van Der Meer ; Coen Willem Johann Pieterse ; Ronald Jan Schoonebeek ; Hendrik Martinus Wentinck ; Eric Sevenhuijsen

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic partial oxidation with two catalytically-active metals

Gerrit Jan Barend Assink ; Hans Michiel Huisman ; Gert Jan Kramer ; Ronald Jan Schoonebeek ; Wim Wieldraaijer

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gert Jan Kramer
  2. Ronald Jan Schoonebeek
  3. Hans Michiel Huisman
  4. Gerrit Jan Barend Assink
  5. Wim Wieldraaijer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...