skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Influenza Virus xóa Chủ đề: Th1 Cells xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Mouse Model for Immunization with Ex Vivo Virus-Infected Dendritic Cells

Moran T. M.

Cellular Immunology, December 2000, Vol.206(2), pp.107-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-8749

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interleukin-4 causes delayed virus clearance in influenza virus- infected mice

Moran, TM ; Isobe, H ; Fernandez-Sesma, A ; Schulman, JL

The Journal of Virology, 1996, Vol. 70(8), p.5230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 8764032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moran, T
  2. Schulman, Jl
  3. Fernandez-Sesma, A.
  4. Moran, TM
  5. Moran, T.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...