skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Thống kê xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample survey methods and theory

Hansen Morris H.; Hurwitz W.N; Madou W.G

New York : John Wiley & Sons, INC, 1953 - (310 HAN 1953)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistics : A First Course

Walter G.

California : Wadsworth Pub. Com., 1981 - (310.5 WAL 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Statistical methods for rates and proportions.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical methods for rates and proportions.

Fleiss, Joseph L.; Levin, Bruce; Paik, Myunghee Cho.

0471526290; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19942

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Levin, Bruce
  2. Paik, Myunghee Cho.
  3. Fleiss, Joseph L.
  4. Hansen Morris H
  5. Hurwitz W.N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...