skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Ternary Ph Buffer System xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemical Conversion and Microbial Community in Response to Ternary pH Buffer System during Anaerobic Digestion of Swine Manure

Meng, Xiaoshan ; Zhang, Yuxiu ; Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Wang, Rui ; Yu, Dawei ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Energies, Nov 2018, Vol.11(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19961073 ; DOI: 10.3390/en11112991

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, R.
  2. Wei, Yuansong
  3. Rui Wang
  4. Sui, Qw
  5. Dawei Yu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...