skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Alloys and Compounds xóa Chủ đề: Tensile Tests xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tensile deformation behaviors and damping properties of small-sized Cu–Zr–Al metallic glasses

Liao, Weibing ; Zhao, Yangyong ; He, Jianping ; Zhang, Yong

Journal of Alloys and Compounds, 05 April 2013, Vol.555, pp.357-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2012.12.110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhao, Y.
  2. Liao, W.
  3. Zhao, Yangyong
  4. Zhang, Y.
  5. He, Jianping

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...