skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 167  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Chủ đề: Mechanical Properties xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Chủ đề: Tensile Strength xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precipitation behaviors of 14H LPSO lamellae in Mg.sub.96Gd.sub.3Zn.sub.0.5Ni.sub.0.5 alloys during severe plastic deformation.(Metals)

Liu, Wei ; Zhang, Jinshan ; Xu, Chunxiang ; Zong, Ximei ; Zhu, Wei ; Ma, Qiangqiang

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(22), p.13271(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1431-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of step-quenching on the α ″ martensitic transformation, α precipitation, and mechanical properties of multiphase Ti–10Mo alloy

Wang, C. ; Jiang, H. ; Cao, G.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(16), pp.11765-11778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2438-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of martensitic transformability and dynamic strain age hardenability on plasticity in metastable austenitic steels containing carbon

Ogawa, Takuro ; Koyama, Motomichi ; Tasan, Cemal ; Tsuzaki, Kaneaki ; Noguchi, Hiroshi

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(13), pp.7868-7882 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1052-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of extruded Mg-Gd-Y-Zn alloy with Mn or Zr addition.(Metals)

Xu, C. ; Nakata, T. ; Fan, G. H. ; Li, X. W. ; Tang, G. Z. ; Geng, L. ; Kamado, S.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(14), p.10473(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03607-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical characterization of fibres used for reinforcing metals and evaluation of seeded sol-gel derived alumina-fibre reinforced 1100 aluminium castings

Lesca, C. ; Cornie, J. ; Friler, J. ; Argon, A.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(16), pp.4391-4397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01154947

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using ball indentation to determine the mechanical properties of an Al-7475 alloy processed by high-pressure torsion.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Patil, Deepak C. ; Kori, S. A. ; Venkateswarlu, K. ; Das, Gautam ; Alhajeri, Saleh N. ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4773(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of friction stir processing on the microstructure and mechanical properties of equal channel angular pressed 5052Al alloy sheet

Kumar, N. ; Mishra, R. ; Huskamp, C. ; Sankaran, K.

Journal of Materials Science, 2011, Vol.46(16), pp.5527-5533 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-011-5497-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of nickel on the microstructure and mechanical property of die-cast Al-Mg-Si-Mn alloy

Yang, Hailin ; Watson, Douglas ; Wang, Yun ; Ji, Shouxun

Journal of Materials Science, Dec 15, 2014, Vol.49(24), p.8412(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8551-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of mechanical properties and fracture surfaces of dual-phase 60–40 brass alloy processed by warm equal-channel angular pressing

Mousavi, Seyed ; Meratian, Mahmood ; Rezaeian, Ahmad

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(13), pp.8041-8051 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1006-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Residual stress distribution and microstructure in the friction stir weld of 7075 aluminum alloy.(Original Paper)

Ji, Pengfei ; Yang, Zhongyu ; Zhang, Jin ; Zheng, Lin ; Ji, Vincent ; Klosek, Vincent

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(22), p.7262(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9280-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of Mg-Gd-Zr alloys with low gadolinium contents

Hu, Yao-Bo ; Deng, Juan ; Zhao, Chong ; Pan, Fu-Sheng ; Peng, Jian

Journal of Materials Science, Sept 1, 2011, Vol.46(17), p.5838(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase transformation and mechanical behaviour of thermo-mechanically controlled processed high-strength multiphase steel.(Original Paper)

Mandal, G. ; Ghosh, S. K. ; Mukherjee, S.

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(14), p.6569(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-9852-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tensile and creep behavior of Mg–Zn Alloys with and without Y and Zr as ternary elements

Boehlert, C.

Journal of Materials Science, 2007, Vol.42(10), pp.3675-3684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-006-1352-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tensile properties of a few Mg-Li-Zn alloy thin sheets.(Author abstract)

Takuda, H. ; Matsusaka, H. ; Kikuchi, S. ; Kubota, K.

Journal of Materials Science, Jan, 2002, Vol.37(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures and mechanical properties of AZ91 alloy with combined additions of Ca and Si

Feng, Xue ; Xuegang, Min ; Yangshan, Sun

Journal of Materials Science, 2006, Vol.41(15), pp.4725-4731 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-006-0060-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of alloying elements on microstructural evolution and mechanical properties of induction quenched-and-tempered steels.(Author abstract)

Nam, Won Jong ; Kim, Dae Sung ; Ahn, Soon Tae

Journal of Materials Science, Sept, 2003, Vol.38(17), p.3611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High temperature deformation behavior of permanent casting AZ91 alloy with and without Sb addition.(Author abstract)

Guangyin, Yuan ; Qudong, Wang ; Wenjiang, Ding

Journal of Materials Science, Jan, 2002, Vol.37(1), p.127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical behavior of AlSiCuMgNi piston alloys reinforced with TiB.sub.2 particles.(Author abstract)

Zhao, D. G. ; Liu, X. F. ; Pan, Y. C. ; Liu, Y. X. ; Bian, X. F.

Journal of Materials Science, July, 2006, Vol.41(13), p.4227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and properties of a bismuth-indium-tin eutectic alloy.(Author abstract)

Sengupta, S. ; Soda, H. ; Mclean, A.

Journal of Materials Science, May, 2002, Vol.37(9), p.1747 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

6061 Al reinforced with zirconium diboride particles processed by conventional powder metallurgy and mechanical alloying.(Author abstract)

Fogagnolo, J. B. ; Robert, M. H. ; Ruiz - Navas, E. M. ; Torralba, J. M.

Journal of Materials Science, Jan, 2004, Vol.39(1), p.127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 167  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (60)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1985  (15)
  2. 1985đến1991  (15)
  3. 1992đến2001  (87)
  4. 2002đến2009  (27)
  5. Sau 2009  (23)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...