skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.981  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa Chủ đề: Telephonic Communication xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для одновременного приема и передачи по радиотелефону

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Прибор для испытания исправности телефонных линий

Sergievskij V.A

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонный аппарат

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для автоматического телефонирования

Kapustin M.G

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонный коммутатор

Shachnev M.I

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонный коммутатор без переговорно-вызывных ключей

Sergievskij V.A ; Khabarov A.M

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция

Nikiforov A.K

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция с катодным реле

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция с катодными лампами

Mitkevich V.F

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонно-осведомительный аппарат

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Коммутатор для переговорных телефонных будок

Abramovich D.P

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для дуплексного телефонирования по проводам и без проводов токами высокой частоты

Gartman G.A ; Shulejkin M.V

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Коммутатор без переговорно-вызывных ключей с применением автоматических искателей

Sergievskij V.A ; Khabarov A.M

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонный аппарат

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Фонический нумератор и коммутатор с отпадающими клапанами

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция с катодным реле

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Автоматический телефонный коммутатор

Kushnirenko Z.A

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция с катодным реле

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.981  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Potapov Yurij N,Su
  2. Kovalenkov V.I
  3. Polkovskij Iosif M,Su
  4. Gurvich Mikhail I,Su
  5. Potapov Igor Yu,Su

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...