skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23.847  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Telephonic Communication xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for dialing telephone call based on telephone number information in pictures

Ji Kaihu ; Yu Zhitao

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于手机设备的3D指纹信息提取方法
3D fingerprint information extraction method for handset equipment

Wang Zuhua

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

信息处理方法及装置
Information processing method and device

Yang Chunhe ; Tang Yao ; LI Haifeng ; Ji Xinhua ; Zhang Fucheng

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for identifying LCM (Liquid Crystal Module) information of mobile phone under repair

Qiao Lianwei

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point control mobile phone

Ouyang Libin

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TERMINAL MOBILE ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT DE CELUI-CI
이동 단말기 및 그의 동작 방법
MOBILE TERMINAL AND OPERATION METHOD THEREFOR

Han, Jongwoo ; Jung, Seulki ; Park, Yoojin

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOBILE TERMINAL AND METHOD FOR CONTROLLING MOBILE TERMINAL

Kang, Shin Chul

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP4820554B

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种确定移动终端应用场景的方法、装置和移动终端
Method and device for determining application scene of mobile terminal and mobile terminal

Wang Xiaohui ; Lu Jian

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual-frequency multiplex antenna RFID (radio frequency identification) tag with dialing and calling functions

Zhu Chun ; Dong Yanshi ; Wang Gang

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电子设备及其带有按键功能的触摸指纹组件
Electronic equipment and touch fingerprint component who has button function thereof

Wang Haijian

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CN102611812B

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KOMMUNIKATIONSENDGERÄTEVORRICHTUNG
DISPOSITIF DE TERMINAL DE COMMUNICATIONS
COMMUNICATIONS TERMINAL DEVICE

Otani, Masao

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND APPARATUS TO ELECTRONICALLY TAG A CIRCUIT PAIR

Kreiner Barret M ; Schaub Ryan

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Near-field wireless communication card reading and writing device

Liu Sheng

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CN102289710

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

사용자 동작 커맨드들을 실행하기 위한 방법 및 장치
METHOD AND APPARATUS FOR EXECUTING USER ACTION COMMANDS

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protective housing based on application

Huo Yan

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EINRICHTUNG MIT KARTENHALTEMECHANISMUS
DISPOSITIF DOTE D'UN MECANISME PORTE-CARTES
DEVICE WITH CARD-HOLDING MECHANISM

Takagi, Kazuya

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 23.847  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (68)
 2. 1963đến1976  (131)
 3. 1977đến1990  (482)
 4. 1991đến2005  (5.512)
 5. Sau 2005  (17.636)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (21.485)
 2. French  (4.657)
 3. Chinese  (4.119)
 4. German  (3.036)
 5. Korean  (1.581)
 6. Japanese  (1.051)
 7. Spanish  (218)
 8. Portuguese  (143)
 9. Russian  (118)
 10. Finnish  (60)
 11. Norwegian  (43)
 12. Danish  (36)
 13. Italian  (28)
 14. Dutch  (12)
 15. Czech  (11)
 16. Polish  (10)
 17. Turkish  (8)
 18. Hebrew  (6)
 19. Romanian  (5)
 20. Hungarian  (4)
 21. Greek  (3)
 22. Arabic  (1)
 23. Ukrainian  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhou Yibao
 2. Zhang Haiping
 3. Zhang Wenzhen
 4. Mou Ying
 5. LI Wei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...