skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Chủ đề: Tectona Grandis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Site index for teak in Colombia

Torres, Danny ; Valle, Jorge ; Restrepo, Guillermo

Journal of Forestry Research, 2012, Vol.23(3), pp.405-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-662X ; E-ISSN: 1993-0607 ; DOI: 10.1007/s11676-012-0277-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Restrepo, G.
  2. Restrepo , Guillermo
  3. Del Valle , Jorge I.
  4. Guillermo Restrepo
  5. Torres, Danny

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...