skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTROCHEMICAL SYSTEM WITH CONCENTRATION RECIRCULATION IN CYCLIC BATCH MODE

Liang, Li-Shiang ; Shaw, Michael J ; Du, Wenxin

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME ÉLECTROCHIMIQUE À RECIRCULATION DE CONCENTRATION EN MODE DIFFÉRÉ CYCLIQUE
ELECTROCHEMICAL SYSTEM WITH CONCENTRATION RECIRCULATION IN CYCLIC BATCH MODE

Liang, Li-Shiang ; Shaw, Michael J ; Du, Wenxin

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical system with concentration recirculation in cyclic batch mode

Liang, Li-Shiang ; Shaw, Michael J ; Du, Wenxin

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME ELECTROCHIMIQUE A RECIRCULATION DE CONCENTRATION EN MODE DIFFERE CYCLIQUE
ELECTROCHEMICAL SYSTEM WITH CONCENTRATION RECIRCULATION IN CYCLIC BATCH MODE

Liang, LI-Shiang ; Shaw, Michael J ; Du, Wenxin

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRODESALINATION SYSTEM AND METHOD

Shaw, Michael J ; Gu, George Y ; Ng, Kee Hoe ; Liang, LI-Shiang ; Gifford, Joseph D ; Fu, Rongqiang

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电脱盐系统和方法
Electrodesalination system and method

Fu Rongqiang ; Ng Kee Hoe ; Gifford Joseph D ; Gu George Y ; Liang LI-Shiang ; Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME ET PROCEDE D'ELECTRODESALINISATION
ELECTRODESALINATION SYSTEM AND METHOD

Fu, Rongqiang ; Ng, Kee Hoe ; Gifford, Joseph D ; Gu, George Y ; Liang, LI-Shiang ; Shaw, Michael J

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodesalination system and method

Fu Rongqiang ; Huang Sihe ; Gifford Joseph D ; Gu George Y ; Liang Lixiang ; Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodesalination system and method

Fu Rongqiang ; Ng Kee Hoe ; Gifford Joseph D ; Gu George Y ; Liang Li-Shiang ; Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodesalination system and method

Fu, Rongqiang ; Ng, Kee Hoe ; Gifford, Joseph D ; Gu, George Y ; Liang, Li-Shiang ; Shaw, Michael J

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTROENTSALZUNGSSYSTEM UND -VERFAHREN
SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'ÉLECTRODÉSALINISATION
ELECTRODESALINATION SYSTEM AND METHOD

Fu, Rongqiang ; Ng, Kee Hoe ; Gifford, Joseph D ; Gu, George Y ; Liang, LI-Shiang ; Shaw, Michael J

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTROENTSALZUNGSSYSTEM UND -VERFAHREN
SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'ÉLECTRODÉSALINISATION
ELECTRODESALINATION SYSTEM AND METHOD

Fu, Rongqiang ; Ng, Kee Hoe ; Gifford, Joseph D ; Gu, George Y ; Liang, LI-Shiang ; Shaw, Michael J

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodesalination system and method

Fu, Rongqiang ; Ng, Kee Hoe ; Gifford, Joseph D ; Gu, George Y ; Liang, LI-Shiang ; Shaw, Michael J

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRODESALINATION SYSTEM AND METHOD

Fu, Rongqiang ; Ng, Kee Hoe ; Gifford, Joseph D ; Gu, George Y ; Liang, LI-Shiang ; Shaw, Michael J

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodesalination System and Method

Fu Rongqiang ; Gifford Joseph D ; Gu George Y ; Liang LI-Shiang ; Ng Kee Hoe ; Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodesalination system and method

Fu, Rongqiang ; Ng, Kee Hoe ; Gifford, Joseph D ; Gu, George Y ; Liang, LI-Shiang ; Shaw, Michael J

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRODESALINATION SYSTEM AND METHOD

Fu Rongqiang ; Ng Kee Hoe ; Gifford Joseph D ; Gu George Y ; Liang LI-Shiang ; Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'ÉLECTRODÉSALINISATION
ELECTRODESALINATION SYSTEM AND METHOD

Fu, Rongqiang ; Ng, Kee Hoe ; Gifford, Joseph D ; Gu, George Y ; Liang, LI-Shiang ; Shaw, Michael J

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

주기적 회분식 모드로 농축 재순환을 이용하는 전기 화학 시스템

Liang LI Shiang ; Shaw Michael J ; Du Wenxin

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...