skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Techno-Economic Trends xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation policy and international relations: directions for EU diplomacy

Leijten, Jos

European Journal of Futures Research, 2019, Vol.7(1), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2195-4194 ; E-ISSN: 2195-2248 ; DOI: 10.1186/s40309-019-0156-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leijten, Jos
  2. Jos Leijten
  3. Leijten, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...