skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

경피적 추체 성형술 중 발생한 저혈압 -증례 보고-

박진우 ; 김하수 ; 임세훈 ; 김정훈 ; 정순호 ; 최영균 ; 김영재 ; 신치만 ; 박주열 ; Park, Jin-Woo ; Kim, Haa-Soo ; Lim, Se-Hun ; Kim, Jeong-Hun ; Jeong, Soon-Ho ; Choe, Young-Kyun ; Kim, Young-Jae ; Shin, Chee-Mahn ; Park, Ju-Yuel

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 2000, Vol.13(1), pp.126-129

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 김영재
  2. Kim, Jeong-Hun
  3. 박진우
  4. 최영균
  5. Park, Ju-Yuel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...